Εξοπλισμός Χημείο


Οι αναλύσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα προϊόντα μας είναι 3 κατηγοριών:

  • Φυσικές-οργανοληπτικές
  • Χημικές
  • Μικροβιολογικές

Οι αναλύσεις που λαμβάνουν χώρα στη γραμμή παραγωγής κατεψυγμένων αφορούν την Ά Ύλη αλλά και το τελικό Προϊόν. Οι αναλύσεις στην Πρώτη Ύλη είναι απαραίτητες για την αποδοχή ή όχι της Πρώτης Ύλης και είναι Φυσικές και Χημικές βάσει των προδιαγραφών της εταιρείας. Στο τελικό Προϊόν λαμβάνουν χώρα Φυσικές, Χημικές και Μικροβιολογικές αναλύσεις και βάσει αυτών γίνεται και η εκτίμηση της Ποιότητας του τελικού Προϊόντος αν συμφωνούν με τις προδιαγραφές των πελατών μας.

Οι αναλύσεις διαχωρίζονται σε 2 ακόμα κατηγορίες.

  • Εσωτερικές: Αυτές που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις μας (χημικό εργαστήριο) και αποτελούνται από Φυσικές και Χημικές αναλύσεις στην Πρώτη Ύλη και στο τελικό Προϊόν. Όλες οι μέθοδοι αναλύσεων είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Επιστημονικά Πρότυπα και από Διαπιστευμένο Εργαστηριακό Εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις αναλύσεις αυτές.

  • Εξωτερικές: Αυτές που λαμβάνουν χώρα σε εξωτερικό εξειδικευμένο εργαστήριο αναλύσεων πιστοποιημένο βάσει προτύπου «ISO 17025:05» και συμμορφώνονται με τις Αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (GLP, Good Laboratory Practices) και τις Αρχές της Ορθής Πειραματικής Πρακτικής Αποτελεσματικότητας των Γεωργικών Φαρμάκων (GEP, Good Experimental Practices) και απαρτίζονται από Χημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις που έχουν πεδίο εφαρμογής σε Πρώτη Ύλη και Τελικό Προϊόν.


x

Our new site is coming!

The content will be updated very soon...
Come back and visit us again!


Press ESCAPE, Click on X (right-top) or Click Out from the popup to close the popup!